Korporacja Budowlana "FADOM" S.A. - Żory


Energia elektryczna

Działalność w zakresie elektroenergetyki Korporacja Budowlana "Fadom" S.A. prowadzi na terenie miasta Żory, dzielnicy Kleszczówka (na terenie byłego Fadom-u)

W stacji transformatorowej 20/0,4/0,23 kV stanowiącej własność Korporacji Budowlanej "FADOM" S.A znajdują się dwa transformatory po 800 kVA każdy, z których zasilana jest dwusekcyjna rozdzielnia RG 400/230 V mieszcząca się w tym samym budynku oraz poprzez sieć o napięciu 20 kV zasilana jest stacja transformatorowa 20/0,4/0,23 kV znajdująca się na zapleczu zakładu.

Roczna sprzedaż energii elektrycznej kształtuje się w granicach 2000 MWh Moc zamówiona przez odbiorców energii elektrycznej kształtuje się na poziomie ok. 1,6 MW.

Komunikaty w sprawie taryf dla energii elektrycznej


Informacja o stosowaniu obniżenia o którym mowa w ust.1 (Dz.U. z dnia 11 września poz. 1847). Zapisz

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego do korzystania z cen limitowanych (maksymalnych). Zapisz

Rozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zobacz

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023 poz. 1785) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw Zobacz

Rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Zobacz

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. (ZAŁąCZNIKI.) Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdujš się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej odbiorcy uprawnieni będą składać stosowne oświadczenia drogą elektroniczną. Są to odbiorcy, którzy będą się ubiegać o stosowanie względem nich limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh. Oświadczenie składać należy do przedsiębiorstwa energetycznego, jako do podmiotu uprawnionego. Zgodnie z art. 9 ust. 9 ww. Ustawy, żeby ułatwić spełnienie tego wymogu, Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia usługę umożliwiającą odbiorcom złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną. Jednocześnie oznacza to konieczność posiadania przez adresatów oświadczeń - czyli przedsiębiorstwa energetyczne - odpowiednich kanałów komunikacji elektronicznej (np. kont ePUAP).

Nasz adres w ePUAP: /FadomSA/SkrytkaESP


Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Zobacz

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej stan na 10.01.2017 Zobacz

Errata do Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla dystrybucji i obrotu energii elektrycznej obowiązującej od 01.04.2023. Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla dystrybucji i obrotu energią elektryczną obowiązująca od 01.06.2024. Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zmianę taryfy w zakresie obrotu dla odbiorców Grupy taryfowej G obowiązującej od 01.01.2023 r. Zobacz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca taryfę dla dystrybucji i obrotu energii elektrycznej obowiązującej od 01-03-2023 (opłata jakościowa) r. Zobacz